Business Research Innovation Center

   ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้
...........................................................................................................................................

กรกฎาคม 2559
  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนกรกฎาคม 2559
มิถุนายน 2559
  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559
  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนพฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนเมษายน 2559
มีนาคม 2559
  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมีนาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนกุมภาพันธ์ 2559
มกราคม 2559
  ดัชนีความเชื่อมั่นภาคครัวเรือนในพื้นที่ภาคใต้ เดือนมกราคม 2559