Business Computer


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  (Bachelor of Business Administration Program in Business Computer)

  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ
  :  Bachelor of Business Administration (Business Computer)
    
  ปรัชญาของหลักสูตร
            ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ ทางด้านธุรกิจเพื่อประกอบอาชีพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และเป็นผู้มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมานะ อดทน ขยันและสู้งานโดย ไม่ย่อท้อ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  :  ความรู้และทักษะทางวิชาชีพตรงความต้องการของธุรกิจพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
  :  มีความรู้และทักษะด้านภาษาในระดับสากล
  :  ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
  :  มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

  Download รายละเอียดหลักสูตร