คณะกรรมการประจำคณะ


คณบดี   ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (นโยบาย แผน และการตลาด)   รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการและบริการวิชาการ)   รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี (พัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)   รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต   กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กรรมการ
หัวหน้าสาขา   กรรมการ
รองหัวหน้าสาขา   กรรมการ
เลขานุการคณะ   กรรมการและเขานุการ