สาส์นจากคณบดีดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

             

          ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีความท้าทายอย่างมากต่อการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงได้น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับคณะ บุคลากรตลอดจนนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
       ดังนั้น ที่คณะบริหารธุรกิจแห่งนี้จึงมุ่งปลูกฝังให้ทั้งบุคลากรและนักศึกษามีความรู้ควบคู่ คุณธรรมโดยผ่านกระบวนการเรียนการสอน การวิจัย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
จนเกิดทักษะ การเรียนรู้อย่างมีเหตุมีผล กอปรกับการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อาทิ iLearning  eService และโปรแกรมสำเร็จรูป ทางธุรกิจอีกมากมาย เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการ เป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอนาคต และช่วยขับเคลื่อน ความสมดุลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป