หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ


ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Innovative and Design Entrepreneur

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ)
ภาษาอังกฤษ

:B.B.A. (Innovative and Design Entrepreneur)


ปรัชญาหลักสูตร
      

หลักสูตรผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ  (Innovative and Design Entrepreneur) หรือหลักสูตร INDEE  เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติของความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความกล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ เข้าใจบริบทแวดล้อมทางธุรกิจ  มีทักษะความเป็นผู้นำ ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเรียนรู้ที่รวดเร็วและต่อเนื่อง  มีความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์  และสามารถออกแบบในระดับพื้นฐานได้ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมต่อการดำรงชีวิตและทำงานในโลกแห่งยุคดิจิทัล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรได้พัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพของตน
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีความสามารถในการปฏิบัติ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการผู้นำการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีความพร้อมต่อการศึกษาต่อขั้นสูงต่อไป
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการ การออกแบบ และเทคโนโลยีดิจิทัล

 

Download รายละเอียดหลักสูตร