ผู้บริหารคณะ

     คณะผู้บริหาร     หัวหน้าสาขา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
      


      ผู้จัดการศูนย์