Marketing


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
  (Bachelor of Business Administration Program in Marketing)


  ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  ชื่อปริญญา
            ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Marketing)

  ปรัชญาของหลักสูตร
  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ดีในด้านการตลาดทั้ง ระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการตลาด อย่างสร้างสรรค์  และสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และมีคุณภาพมีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สอดคล้องกับปรัชญาของ มหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานทั้งใน ภาครัฐและภาคธุรกิจได้ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ
  มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาต่างๆ ได้บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีความรู้ทางการตลาดอย่างเหมาะสม
  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ใน การบริหารการตลาดรวมถึงความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน  การนำเสนอเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สามารถตัดสินใจ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็นไปได้ มีความเคารพต่อ ความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  มีคุณธรรม  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผล จากการทำงานต่อสังคมส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ

  Download รายละเอียดหลักสูตร