Programs

       โครงการ Young Professional Retailer

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
          - ฟรี! ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
          - เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 บาทขึ้นไป
          - มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที
          - หลังเรียนจบผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับการศึกษา ในกรณีที่ผู้รับทุน
            ปฏิเสธการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด


โครงการ Young Professional Retailer (YPR) คืออะไร
          บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CRC) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้
ทักษะและความสามารถด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีกเพื่อเติบโตในสายธุรกิจค้าปลีกกับ CRC โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงาน
จริงที่สถานประกอบการและได้รับบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา      


คุณสมบัติของผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา
          - อายุไม่เกิน 25 ปี บุคลิกภาพดี
          - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6.ปวช., ปวส. (ทุกสาขาวิชา)
          - เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
          - มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาด หรือธุรกิจค้าปลีก สามารถเรียนในโ๕รงการตามที่มหาวิทยาลัยและบริษัทฯ
            กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
          - สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว  


สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
          - ฟรี! ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
          - เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 บาทขึ้นไป
          - มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที
          - หลังเรียนจบผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานที่บริษัทต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 เท่า ของระยะเวลาที่รับการศึกษา ในกรณีที่ผู้รับทุน
            ปฏิเสธการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาผู้รับทุนจะต้องคืนทุนการศึกษาที่ได้รับไว้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามที่บริษัทกำหนด


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
          - มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.0-7420-0305
            FAX: 0-7459-8090

          - ศูนย์บริการการศึกษาและพาร์ทไทม์ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร: 021018000 ต่อ 8028-8029
            FAX: 021018153 มือถือ 09-0880-9604 E-mail: youngretailer@central.co.th
            Facebook: www.facebook.com/YoungProfessionalRetailer Website: centralsmartjobs.com
            วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.