บุคลากรสนับสนุน


ชื่อ - สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารีพร ชูศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 620
E-mail :  wareeporn@hu.ac.th
การศึกษา: ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
: ปริญญาโท บธ.ม. (การจัดการธุรกิจ) มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2553
:  ปริญญาตรี บธ.บ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    พ.ศ. 2545

ประสบการณ์:  เลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.2559-ปัจจุบัน
:  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2555-2558
:  เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2548 - 2554ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุวรรณี  เรืองเสน
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  suwannee@hu.ac.th
การศึกษา:  ปริญญาโท วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2560
:  ปริญญาตรี บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2548
ประสบการณ์:  พนักงานบริษัทรุ่งวลี กรุ๊ป จำกัด พ.ศ.2551-2553
:  ครูโรงเรียนพรหมเจริญวิทยา พ.ศ.2550-2551
:  เจ้าหน้าที่เลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ.2549 - 2550


ชื่อ - สกุล :  นางสาวอัมพวรรณ สังข์พุก
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  ampawan@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2549
ประสบการณ์:  -

ชื่อ - สกุล :  นางสาวศศิภา อินทะเรืองรุ่ง
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  sasipa_i@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี ศศ.บ (ภาษาและภาษาไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2558
ประสบการณ์:  -