คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานของทางราชการ
2. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
3. มีหนังสือรับรองจากแพทย์ปริญญาว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

ปรัชญาของหลักสูตร

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่นในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อสร้างผู้ประกอบการ และ หรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางบริหารธุรกิจ ทั้งในแง่ทฤษฎี วิชาการ ประสบการณ์และการปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรและยกระดับความสามารถด้านบริหารในองค์การธุรกิจ โดยเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจัดการการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถบริหารองค์การให้ดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงในยุคข่าวสารและโลกาภิวัตน์
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ และผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติและทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ การบริหาร การจัดการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคข่าวสารและยุคโลกาภิวัตน์
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วได้พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
5. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการบริหารและผู้ประกอบการที่ดี
6. เพื่อสร้างและพัฒนางานวิจัย ในการนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม มีรายวิชาที่รองรับกับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และ ผู้ประกอบการ ที่กำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. มีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้านบริหารธุรกิจ
3. มีระบบให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาได้
4. จัดประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับชาติบรรยายพิเศษรวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรและรายวิชา

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

         แผน ก แบบ ก(2) 39 หน่วยกิต
         แผน ข                42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (เกณฑ์ สกอ. กำหนดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก(2)

แผน ข

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

3-9

3-9

หมวดวิชาบังคับ

27

27

หมวดวิชาเลือก

-

9

หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย

 

 

        - สารนิพนธ์

-

6

        - วิทยานิพนธ์

12

-

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

39

42

หมายเหตุ

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องสอบให้ผ่าน หรือได้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) โดยบังคับทุกคนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม และอีกหนึ่งรายวิชาจะให้ผู้เรียน เรียนหรือไม่ รายวิชาใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร ซึ่งจะพิจารณาผลจากการสอบคัดเลือก และหลักฐานการศึกษาของแต่ละคนตามความเหมาะสม
2. นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก (2) ต้องทำและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3. นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ต้องทำสารนิพนธ์ และต้องสอบประมวลความรู้(Comprehensive)

รายวิชา

(1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

รหัสวิชา                                                                                                   หน่วยกิต
                                                                                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)

907-401 ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา                                                                                    3(2-2-5)

               English for Graduate Students

907-405 ธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                                                            3(3-0-6)

               Business Governance and Social Responsibility

907-406 พฤติกรรมองค์การ                                                                                                          3(3-0-6)

               Organizational Behavior

(2) หมวดวิชาเอกบังคับ

ประกอบด้วยรายวิชา 9 รายวิชา จานวน 27 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา                                                                                                   หน่วยกิต
                                                                                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)

907-502 การจัดการการตลาดและค้าปลีกสมัยใหม่                                                                          3(3-0-6)

               Marketing and Modern Trade Management

907-504 การบัญชีเพื่อการจัดการ                                                                                                  3(3-0-6)

               Managerial Accounting

907-505 การจัดการการเงิน                                                                                                          3(3-0-6)

               Financial Management

907-507 การวิจัยทางธุรกิจ                                                                                                           3(3-0-6)

               Business Research

907-508 การจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                              3(3-0-6)

               Human Resource Management

907-512 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ                                                                        3(3-0-6)

               Information Technology for Business Management

907-601 การจัดการกลยุทธ์เชิงพลวัต                                                                                             3(3-0-6)

               Dynamic Strategic Management

907-606 การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสมัยใหม่                                                                               3(3-0-6)

               Entrepreneurship in Modern Business

907-610 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                                                                             3(3-0-6)

               Logistics and Supply Chain Management

(3) หมวดวิชาเอกเลือก

นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน 3 รายวิชา จานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา                                                                                                   หน่วยกิต
                                                                                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)

907-600 อาเซียนศึกษา                                                                                                               3(3-0-6)

               ASEAN Study

907-602 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                       3(3-0-6)

               International Business Management

907-613 การจัดการความเสี่ยง                                                                                                      3(3-0-6)

               Risk Management

907-615 การจัดการการท่องเที่ยว                                                                                                  3(3-0-6)

               Tourism Management

907-626 การจัดการธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล                                                                            3(3-0-6)

               Halal Products and Service Marketing

907-627 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                                                                                                  3(3-0-6)

               Managerial Economics

907-628 สัมมนาการจัดการธุรกิจ                                                                                                    3(1-4-4)

               Seminar in Business Management

907-629 นวัตกรรมทางการตลาด                                                                                                    3(3-0-6)

               Marketing Innovation Development

907-630 สัมมนาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้                                                             3(1-4-4)

               Seminar in Knowledge Management and Learning Organization

(4) หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย

นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ต้องทาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาแผน ข ต้องทาสารนิพนธ์

รหัสวิชา                                                                                                   หน่วยกิต
                                                                                   (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)

907-608 สารนิพนธ์                                                                                                                    6 (0-12-6)

               Master's Project

907-700 วิทยานิพนธ์                                                                                                                 12(0-0-36)

               Thesis