คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานของทางราชการ
2. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
3. มีหนังสือรับรองจากแพทย์ปริญญาว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

ปรัชญาของหลักสูตร

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความมุ่งมั่นในการเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อสร้างผู้ประกอบการ และ หรือผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ การวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทางบริหารธุรกิจ ทั้งในแง่ทฤษฎี วิชาการ ประสบการณ์และการปฏิบัติ
2. เพื่อพัฒนาความสามารถบุคลากรและยกระดับความสามารถด้านบริหารในองค์การธุรกิจ โดยเพิ่มพูนความรู้ในด้านการจัดการการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถบริหารองค์การให้ดำรงอยู่ด้วยความมั่นคงในยุคข่าวสารและโลกาภิวัตน์
3. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ และผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถ ทัศนคติและทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ การบริหาร การจัดการ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคข่าวสารและยุคโลกาภิวัตน์
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วได้พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นนักบริหารระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
5. เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการบริหารและผู้ประกอบการที่ดี
6. เพื่อสร้างและพัฒนางานวิจัย ในการนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

จุดเด่นของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม มีรายวิชาที่รองรับกับการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และ ผู้ประกอบการ ที่กำลังก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. มีอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ความสามารถสูงในด้านบริหารธุรกิจ
3. มีระบบให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาได้
4. จัดประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับชาติบรรยายพิเศษรวมทั้งการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

หลักสูตรและรายวิชา

จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

         แผน ก แบบ ก(2) 39 หน่วยกิต
         แผน ข                42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (เกณฑ์ สกอ. กำหนดไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)

รายการ

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก(2)

แผน ข

หมวดวิชาบังคับหน่วยกิต

27

27

หมวดวิชาเลือกนับหน่วยกิต

-

6

หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย

 

6

        - สารนิพนธ์

-

-

        - วิทยานิพนธ์

12

-

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
39 39

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 121,600 บาท

 

 

หมายเหตุ

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องสอบให้ผ่าน หรือได้สัญลักษณ์ S (Satisfactory) โดยบังคับทุกคนในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาธรรมาภิบาลทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม และอีกหนึ่งรายวิชาจะให้ผู้เรียน เรียนหรือไม่ รายวิชาใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร ซึ่งจะพิจารณาผลจากการสอบคัดเลือก และหลักฐานการศึกษาของแต่ละคนตามความเหมาะสม
2. นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก (2) ต้องทำและสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
3. นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ข ต้องทำสารนิพนธ์ และต้องสอบประมวลความรู้(Comprehensive)

รายวิชา

หมวดวิชาเอกบังคับ

ประกอบด้วยรายวิชา 9 รายวิชา จำนวน 27 หน่วยกิต ดังนี้

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)

907-501

สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจเพื่อวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจSeminar on Analyzing Economic Problems for Business  Opportunities

3(1-4-4)

907-503

สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
Statistics for Business Research

3(3-0-6)

907-506

การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ I
Research in Organizational and Business Development I

3(3-0-6)

907-509

การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรและธุรกิจ II
Research in Organizational and Business Development II

3(3-0-6)

907-510

บัญชีการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    
Financial Accounting for Decision Making

3(3-0-6)

907-511

การจัดการการตลาดในยุคดิจิตัล
Marketing Management in the Digital Era

3(3-0-6)

907-513

การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัล  
Entrepreneurship in the Digital Era

3(3-0-6)

907-514

การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
Human Resource Management for Organizational Transformation in Digital Era

3(3-0-6)

907-515

กฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีธุรกิจ

Business Law & Taxation
3(3-0-6)

หมวดวิชาเอกเลือก

นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง)

907-602

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

3(3-0-6)

907-610

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain  Management

3(3-0-6)

907-611

การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน

Sustainable Business Management

3(3-0-6)

907-629

นวัตกรรมทางการตลาด

Sustainable Business Management

3(3-0-6)

907-630

สัมมนาการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้
Seminar in Knowledge Management and Learning Organization

3(3-1-4)

907-631

สัมมนาการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ
Seminar on Creativity and Innovation for Business Development

3(3-1-4)