Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
         ชื่อ-สกุล  อาจารย์ดวงฤดี    อุทัยหอม
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
สังกัด
      สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
เบอร์โทร  074-200300
e-Mail    Jaokun52@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- ประชาสัมพันธ์

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2540

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2551-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายวิทยุชุมชน
2548-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2546-2548
  สาขาวิชาการตลาดวิทยาลัยตาปี
อาจารย์ประจำ
2541-2546
  สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
งานวิจัย

1)
  การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ของนักเรียนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคใต้
2)
  สำรวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


          


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University