Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
        

ชื่อ-สกุล  อาจารย์จารุมาศ  เสน่หา                                                
ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
สังกัด
      สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 611-612
e-Mail    jarumas@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
- การพัฒนาตราสินค้า (Branding)
- การจัดทำแผนการตลาด
- Social Media Marketing
- การสื่อสารทางการตลาด

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม.
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2542

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2552-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาดและอาจารย์ประจำ
2550-2551
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด
2550-2551
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้างานรับสมัครและข้อมูล
2547-2549
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำฝ่ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ
2543-2547
  บริษัท เอส.เอ็ม.คาร์โก้ จำกัด
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
เอกสารวิชาการ

ชื่อเอกสาร
ชนิดเอกสาร
ปีที่เผยแพร่
การเผยแพร่
กลยุทธ์ราคาพลิกสถานการณ์
บทความ
2549
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จริงหรือ ?  ของดีก็ต้องรอ
บทความ
2549
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ทำไมต้อง…..เกาหลี
บทความ
2551
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
“ปรากฏการณ์ hi5”
บทความ
2551
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
การทำ Social Network Marketing  อย่างไรให้ได้ผล
บทความ
2553
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

งานวิจัย

1)
  การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ใน 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

 


          


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University