Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
         ชื่อ-สกุล  อาจารย์มณีรัตน์  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
สังกัด
      สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 629
e-Mail    maneerat@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- กลยุทธ์การตลาด

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547
ปริญญาตรี
บธ.บ
การตลาด
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2539

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2552-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองผู้อำนวยการ
2549-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2552
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาฯ
2545-2549
  โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
อกสารทางวิชาการ

ชื่อเอกสาร
ชนิดเอกสาร
ปีที่เผยแพร่
การเผยแพร่
  มหัศจรรย์แห่งการตลาดทางตรง
บทความ
2551
วารสารหาดใหญ่วิชาการ
  เส้นทางการจำหน่ายสู่ผู้บริโภค
บทความ
2552
วารสารหาดใหญ่วิชาการ


งานวิจัย

1)

  การศึกษาสถานภาพ ศักยภาพ และความพร้อมในการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการ 
  ความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  
2)
  การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

                        


          


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University