Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
         ชื่อ-สกุล  อาจารย์นพดล ชูเศษ
ตำแหน่ง  รองหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
สังกัด
      สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 611
e-Mail    Noppadon@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด
- การสื่อสารเชิงบูรณาการ

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2558
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2553

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2543-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2558
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่งานวิจัย

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
งานตีพิมพ์     

1)


 นพดล ชูเศษ และเอธัสวัฒน์ คำมณี. (2560). ความต้องการผลิตภัณฑ์จากผ้าทอลานข่อยของนักท่องเที่ยวในตำบลลานข่อย
 อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ (NCAM) ครั้งที่ 9
 (หน้า 397-409). สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่. 

งานวิจัย

1)


 นพดล ชูเศษ และเอธัสวัฒน์ คำมณี. (2560). การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของกลุ่มผ้าทอนิคมลานข่อยตำบลลานข่อย  อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (รายงายผลการวิจัย). ทุนวิจัย สกอ.
           


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University