Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
         ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวย หลักเมือง
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
สังกัด
      สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร  074-200325
e-Mail    usuay@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- การวิจัยการตลาด
- การเขียนแผนการตลาด

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม.
การตลาด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2545
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2555 - ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
2552 - 2555
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
2545 - ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
งานวิจัย

1)
  การจัดการวิถีตลาดสำหรับข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
2)

  การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรและการทดสอบตลาดแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  สำหรับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ยางพาราของสมาชิกกลุ่มหัตกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร่ ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3)
  พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่(2552)
4)
  พฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (2552)

 


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University