หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า การบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

สมัครเรียน

Gallery