สอบข้อเขียน

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5
อาคารคณะบริหารธุรกิจ เวลา 9.00 – 12.00 น.

สอบสัมภาษณ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5
อาคารคณะบริหารธุรกิจ เวลา 13.00 – 16.00 น.

การประกาศผลสอบคัดเลือก

วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ทางเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (HTTP://HBS.HU.AC.TH)

วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 8.00 – 12.00 น.
ณ.ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560

วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2559

Lecturers

Assist.Prof.Dr. Wittawat
Didyasarin Sattayarak

President
Dean, Faculty of Communication Arts

Dr. Pakorn
Limyothin

Assistant to the President for Academic Affairs

Assist.Prof.Dr. Wiwat
Jankinghtong

Manager of Center of Business Innovation, Faculty of Business Administration

Admissions

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า การบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

สมัครเรียน

Gallery