สอบข้อเขียน

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 10-405 ชั้น 4 อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 10 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การประกาศผลสอบคัดเลือก

วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559
ทางเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (http://hbs.hu.ac.th)

วันปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
วันเสาร์ ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมมะหาด(u-301) ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2559

วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559

Lecturers

Assist.Prof.Dr. Wittawat
Didyasarin Sattayarak

President
Dean, Faculty of Communication Arts

Assist.Prof.Dr. Chairat
Jussapalo

Assistant to the President for Research and Information Technology

Dr.Yanyong
Kodcharat

Director of the Doctor of Philosophy Program

Assist.Prof.Dr. Wiwat
Jankinghtong

Manager of Center of Business Innovation, Faculty of Business Administration

Admissions

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า การบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

สมัครเรียน

Gallery