Admissions

ปรัชญาของหลักสูตร

           หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า การบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2555 หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. มีผลสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3. มีศักยภาพและความพร้อมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต
4. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
5. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้

เอกสารประกอบการสมัคร ระดับปริญญาเอก

1. สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (นำตัวจริงมาแสดง)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (นำตัวจริงมาแสดง)
3. สำเนาใบแสดงผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS (ไม่เกิน2ปี)
4. ใบรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน / สถานประกอบการ
5. ใบรับรองแพทย์ โดยแพทย์ปริญญารับรอง
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
9. ค่าใบสมัครสอบ (รวมค่าสมัคร) 500 บาท
10.กรอบแนวคิดที่นักศึกษาสนใจทำวิจัย ความยาวประมาณ 10 หน้า

Study Courses

 • (1) Foundation Course

 • 908-100 English for Doctoral Degree
 • 908-101 Foundation Statistic for Research
 • 908-102 Preparation for Doctoral Studies
 • Note: Exemption from Foundation Course will be approved by the PhD Program Committee.
 • (2) Compulsory Course

 • 908-201 Philosophy and Quantitative Research
 • 908-202 Advanced Research Methods in Business Administration
 • 908-203 Advanced Statistics for Quantitative Research
 • 908-204 Seminar in Modern Business Administration
 • 908-205 Seminar in Organization Financial Management
 • 908-206 Seminar in Business Strategic Management
 • (3) Elective Course 6 Credits

 • 908-207 Philosophy and Quantitative Research
 • 908-208 Advanced Research Methods in Business Administration
 • 908-209 Advanced Statistics for Quantitative Research
 • 908-210 Seminar in Modern Business Administration
 • 908-211 Seminar in Organization Financial Management
 • 908-212 Seminar in Business Strategic Management
 • (4) Dissertation

 • 908-701 Dissertation (48 Credits)(Plan 1)
 • 908-702 Dissertation (36 Credits)(Plan 2)
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ