สอบข้อเขียน

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00น.เป็นต้นไป


สอบสัมภาษณ์

วันศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

การประกาศผลสอบคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
ทางเว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (HTTP://HBS.HU.AC.TH)

วันที่เปิดรับสมัคร

1 มิถุนายน-30มิถุนายน พ.ศ.2563

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563

Lecturers

Assist.Prof.Dr. Wittawat
Didyasarin Sattayarak

President
Dean, Faculty of Communication Arts

Assist.Prof.Dr.WoraLuck
Lalitsasivimol

Director of the Doctor of Philosophy Program

Assist.Prof.Dr. Wiwat
Jankinghtong

Manager of Center of Business Innovation, Faculty of Business Administration

Admissions

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ปรัชญาของหลักสูตร

          หลักสูตรนี้อยู่บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า การบริหารธุรกิจเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงต้องสร้างนักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนความสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาองค์การ ชุมชน สังคม และประเทศต่อไป

สมัครเรียน

Gallery