คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ

    

          เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอน และการวัดผลการศึุกษาในคณะบริหารธุรกิจได้มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ พิจารณารับรองมาตรฐานและการพิจารณาการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ ดังราย ชื่อต่อไปนี้

          ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบการออกข้อสอบการออกข้อสอบ รายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อสอบเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการออกข้อสอบ
2. พิจารณาตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน (เกรด) ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแต่งตำรา การเขียนบทความและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

    รายชื่อคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
  ชื่อ-สกุล : ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ชื่อ-สกุล : ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ  ชื่อ-สกุล : ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษมน บุษบงษ์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี
    ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการตลาด 
  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขบท
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการตลาด  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล  ชูสวัสดิ์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  รัตนวิไล
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น  สังขพงศ์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลดารา เพียรเจริญ
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
   ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ