Accountancy


 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  (Bachelor of Accountancy)


  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย :  บัญชีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy

  วัตถุประสงค์และปรัชญาของหลักสูตร
  :  สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
  :  สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
  :  สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ
  :  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพบัญชี
  :  เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

  Download รายละเอียดหลักสูตร