Accountancy(Bilingual)


 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 (ฉบับบแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2547)


  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย :  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี
  ภาษาอังกฤษ : Bechelor of Accountancy

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย :  บัญชีบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ :  B.Acc.

  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
            ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ZASEAN Economics Community) ซึ่งมีการจัดทำ ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements:MRAs) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนใน 7 สาขาวิชาชีพหลัก ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ พยาบาล แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี คณะบริหารธุรกิจเห็นว่า นอกจากความชำนาญทางทักษะวิชาชีพบัญชีแล้ว ภาษาอังกฤษก็เป็นหัวใจสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลางในการสื่อสาร ดังนั้น จึงเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) ให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเริ่มต้นในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานบัญชีบัณฑิต ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ให้สูงขึ้นและแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากลได้

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  :  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงกับความต้องการของธุรกิจ มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชีพร้อมทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา
  :  เพื่อผลิตบัณฑิตทางการบัญชีที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษ สามารถทำงานในองค์การระดับนานาชาติได้

  Download รายละเอียดหลักสูตร