Business Information Systems


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  (Bachelor of Business Administration Program in Business Information Systems)

  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Business Information Systems

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย
  :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
  ภาษาอังกฤษ
  :  Bachelor of Business Administration (Business Information Systems)
    
  ปรัชญาของหลักสูตร
            

            ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารธุรกิจ เพื่อนำความรู้มาช่วย
  ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีคุณภาพมีทักษะในการเรียนรู้และริเริ่มสิ่งใหม่อย่างสร้างสรรค์  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
  สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ


  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  :  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
  :  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน
     ทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  :  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
  :  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
     มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  :  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการ
     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ