คณะกรรมการประจำคณะ


คณบดี   ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ   รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย   รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา   รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   กรรมการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กรรมการ
หัวหน้าสาขา   กรรมการ
เลขานุการคณะ   กรรมการและเลขานุการ