ผู้บริหารคณะ

     คณะผู้บริหารดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์นธี เหมมันต์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธนพงศ์  วุ่นแสง
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย


     หัวหน้าสาขาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิดา ไกรสันติ
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ปล้องอ่อน
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย พันธ์คง
หัวหน้าสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
และการออกแบบ
อาจารย์นิศาชล สกุลชาญณรงค์
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการผศ.สมชัย ปราบรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ


     ผู้อำนวยการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต