ผู้บริหารคณะ

     คณะผู้บริหารดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์สิริกาญจน์ สีดำ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการตลาดและกิจการนักศึกษา
อาจารย์ธนพงศ์  วุ่นแสง
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย


     หัวหน้าสาขา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิดา ไกรสันติ
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจอาจารย์นธี เหมมันต์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชีอาจารย์วรางคณา เทพนิมิตร
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
อาจารย์นิศาชล สกุลชาญณรงค์
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์  ลลิตศศิวิมล
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต