Human Resources Management


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  (Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management)


  ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Human Resource Management

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)

  ปรัชญาของหลักสูตร
            เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการอย่างมือ อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีโลกทัศน์ รวมถึงความรับผิดชอบทางสังคม ทั้งเสริมสร้างทักษะในการ เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  :  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ อย่างมืออาชีพ
  :  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกระดับ และรู้จักการวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ
  :  สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  :  สามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดการได้อย่างเหมาะสม
  :  ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

  Download รายละเอียดหลักสูตร