Integrated Program in HBS (5 yrs.)


  • แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบโท (5 ปี) คณะบริหารธุรกิจ
     
              เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้มีโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ตามความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของ ตนเอง สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นโดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง ส่งผลให้การบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย หาดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณธบริหารธุรกิจจึงมีแนวทางการบริหารงานการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท (5 ปี) ดังต่อไปนี้


    Download รายละเอียดหลักสูตร