Marketing


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
  (Bachelor of Business Administration Program in Marketing)


  ชื่อหลักสูตร
            ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Marketing

  ชื่อปริญญา
            ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
            ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration (Marketing)

  ปรัชญาของหลักสูตร
            มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ลึก รู้จริง ด้านการตลาด และการจัดการธุรกิจค้าปลีก สามารถนำไปพัฒนาต่อได้
  มีความกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดในเรื่องที่ถูกต้อง รวมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ 
  มีคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สอดคล้องกับปรัชญา
  ของมหาวิทยาลัย “รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ”

  วิชาเอก
  :  กลุ่มวิชาเอกการจัดการการตลาด
  :  กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลจากการทำงานต่อสังคมส่วนรวม มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
  : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการตลาด และการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับ
    การทำงานทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ   รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน 
  : เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
    มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  : เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
    ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ