ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี

1.ทุน DEK 652.เปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2565 แล้ววันนี้

3.การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3. SDC News : ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปี 2564


4.อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
5.กู้ยืมกยศ. กรอ. ทุนการศึกษา รายละเอียด  

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

1.อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
2.อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
3.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 222 ถนนพลพิชัย - บ้านพรุ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308 e-mail: hbs@hu.ac.th
© 2016 Hatyai University, All Rights Reserved