ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

1.อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
2.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
3.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
4.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและแนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
5.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
6.มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา กรณีผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
7.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบออนไลน์
8.การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของนักศึกษา 2564
9.ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา

1.ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
2.ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
3.ทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
4.ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
5.ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

6. ทุนการศึกษาสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีการศึกษา 2565