ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับปริญญาตรี


1.ประกาศการยื่นคำขอกู้ และเข้าไลน์กลุ่มตามประเภทการกู้

2.การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่

3. SDC News : ประชาสัมพันธ์การรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปี 25644.สมัครเรียนแล้ว แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกัน เพื่อพูดคุย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะฯ

5.สมัครเรียนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สนใจสมัคร

6.คำถามที่พบบ่อ

7.อัตราค่าลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
8.กู้ยืมกยศ. กรอ. ทุนการศึกษา รายละเอียด
9.มาตรการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2563 ระดับปริญญาตรีและระดับฑิตศึกษา กรณีรับผลกระทบของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 รายละเอียด
10.มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 รายละเอียด
11.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

1.อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
2.อัตราค่าลงทะเบียนเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
3.มาตรการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2563 ระดับปริญญาตรีและระดับฑิตศึกษา กรณีรับผลกระทบของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 รายละเอียด
4.การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา โดยการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด