Service Industries


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (เน้นการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)
  (Bachelor of Business Administration Program in Service Industries)


  ชื่อหลักสูตร
   ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  ภาษาอังกฤษ : Bechelor of Business Administration Program in Service Industries

  ชื่อปริญญา
  ภาษาไทย :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)
  ภาษาอังกฤษ :  Bechelor of Business Administration (Service Industries)

  ปรัชญาของหลักสูตร
            เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมบริการที่มีความรู้และทักษะในวิชาชีพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปนอกจากนี้ยังมุ่ง สร้างบัณฑิตให้มีความยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และมีความใฝ่รู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ ตลอดจนมีทักษะใน การจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย "รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ"

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  :  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผลจากการ ทำงานต่อสังคมส่วนรวม และมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
  :  ผลิตบัณฑิตด้านอุตสาหกรรมบริการให้เป็น "นักวิชาชีพ" ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับปฏิบัติการ และมีศักยภาพพร้อมสำหรับงานระดับบริหาร
  :  ผลิตบัณฑิต ที่แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีความรู้อย่างเหมาะสม
  :  ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อใช้ในการบริหารรวมถึงความสามารถทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการนำเสนอเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  :  ผลิตบัณฑิตให้สามารถตัดสินใจ ภายใต้ขอบเขตของเหตุผลและความเป็นไปได้ มีความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Download รายละเอียดหลักสูตร