ค่านิยมร่วม

Shared Values (ค่านิยมร่วม) ประกอบด้วย


C : Change


พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

H : Harmony


สมานฉันท์เป็นหนึ่งเดียว

A : Accountability


รับผิดชอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้

M : Morality


ยึดมั่นถือมั่นในคุณธรรม

P : Professionalism


ทำงานอย่างมืออาชีพ