บุคลากรสนับสนุน

 


ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์นรินทร์ เพ็ญจำรัส
ตำแหน่ง :  รักษาการเลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 620
E-mail :  saknarin_p@hu.ac.th
การศึกษา:  ปริญญาโท กศ.ม. (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
:  ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2555
ประสบการณ์: เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2560-2564
: เจ้าหน้าที่งานผลิตเอกสารและไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2556-2559


ชื่อ - สกุล :  นางสาวอัมพวรรณ สังข์พุก
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  ampawan@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2549
ประสบการณ์:  -

ชื่อ - สกุล :  นายบุญเลิศ แซ่ชี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  bunlert@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2562
 

 ชื่อ - สกุล นางสาวชญาณี หนูศรี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail chayanee.hn@hu.ac.th
การศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ