บุคลากรสนับสนุน

 


ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พรทิพย์   เสี้ยมหาญ
ตำแหน่ง :  เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 620
E-mail :  porntip@hu.ac.th
การศึกษา:  ปริญญาโท บธ.ม. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2542
:  ปริญญาตรี บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2538
ประสบการณ์: รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2551-2553
: หัวหน้าฝ่ายแผนงานและหลักสูตร สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2551-2553
: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2539 - 2548
: ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พ.ศ.2539 - 2548


ชื่อ - สกุล :  นางสาวอัมพวรรณ สังข์พุก
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  ampawan@hu.ac.th
การศึกษา

:  ปริญญาตรี บธ.บ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ. 2549
ประสบการณ์:  -

ชื่อ - สกุล :  นางสาวรุ่งรวิน รักชูชื่น
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  rungrawin@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2562
ประสบการณ์:  -

ชื่อ - สกุล :  นายบุญเลิศ แซ่ชี
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ – เลขานุการ
สังกัด :  คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร :  0-7420-0300 ต่อ 617
E-mail :  Bunlert@hu.ac.th
การศึกษา
:  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตรบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พ.ศ.2562
ประสบการณ์: ฟรีแลนซ์ตัดต่อภาพ วิดีโอ
: กิจการร้านหม่าล่า สตอรี่
: ผู้จัดการร้าน Warm Up Cafe