คณะกรรมการนักศึกษา

คณะกรรมการนักศึกษา

เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเป้าหมายจึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการด้านกิจกรรมนักศึกษาประจำคณะบริหารธุรกิจ  ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมนักศึกษา จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้ 


      

ให้คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ปฏิบัติงานกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ของคณะบริหารธุรกิจและดูแลความเรียบร้อยของสาขา เพื่อไม่ให้ขัดกับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่