ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นคณะบริหารธุรกิจชั้นนำ มุ่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ
พัฒนาบัณฑิตสู่มืออาชีพในระดับสากล

พันธกิจ (Mission)
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต เก่งดี มีคุณธรรม กิจกรรมเด่นเน้นผลงานวิจัย
ให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

อัตลักษณ์ (Identity)
นักศึกษาและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมีความพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพ
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

เอกลักษณ์ (Entity)
คณะบริหารธุรกิจมุ่งเน้นนวัตกรรม หลักธรรมาภิบาล
และการจัดการสมัยใหม่

ปรัชญา (Philosophy)
รู้คิด รู้ธรรม รู้สำเร็จ