งานบริการนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ใบลานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
บันทึกข้อความ : ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
บันทึกข้อความ : ขอลงทะเบียนเรียนเกินกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
บันทึกข้อความ : แบบฟอร์มเทียบโอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
บันทึกข้อความ : บันทึกข้อความทั่วไป
บันทึกข้อความ : ขออนุญาตเลื่อนสอบ
แบบคำร้องขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษา                                                                                                               
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การลงทะเบียนสอบ Exit-Exam
-วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบExit-Exam ประจำปีการศึกษา1/2564

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แบบฟอร์มบอกเล่าเรื่องราวฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบประเมินผลการปฎิบัติงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อสถานประกอบการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ดาวน์โหลด
ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
เคล็ดลับการสมัครงานให้ได้งานจาก Jop Top Gun ดาวน์โหลด
วิธีเขียน Resume ยังไงให้ปัง จบใหม่ก็ได้งาน ดาวน์โหลด
บุคลิกภาพที่ดีในการทำงาน ดาวน์โหลด

สหกิจศึกษา
แบบฟอร์มใบสมัครสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรับรองสถานประกอบการสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบสมัครสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
ตัวอย่างเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารกู้ยืม กยศ./กรอ.
1.แนวทางปฏิบัติเรื่องการเก็บชั่วโมงจิตอาสาและการนับชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
2.เอกสารสำหรับยื่นขอรับทุนโครงการซะกาต เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
3.เอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่)
– แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เอกสารชุดขาว กยศ.101-1 ถึง 101-4) ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มภายถ่ายที่อยู่อาศัย / แผนผังที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กรอ.102 ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และผลสัมภาษณ์อนุกรรมการฯ ดาวน์โหลด 
– หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ดาวน์โหลด
4.เอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา(นักศึกษาเก่า-นักศึกษาปัจจุบัน)
– หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมง จิตอาสา 18 ชม. สำหรับผู้กู้ยืม (กยศ. และ กรอ.) ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และผลสัมภาษณ์อนุกรรมการฯ ดาวน์โหลดด
– หนังสือรับรองรายได้ กรอ.102 ดาวน์โหลด
– “ตัวอย่างการเขียน” หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102  ดาวน์โหลด
5.แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงของนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– หน้าปก และใบปะหน้า  ดาวน์โหลด
–แบบฟอร์มเก็บชั่วโมงทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ดาวน์โหลด
6.เอกสารทั่วไป
– กยศ.108 (แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืม)  ดาวน์โหลด
– กยศ.204 (แบบรายงานสถานภาพของผู้กู้ยืม)  ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองความประพฤติ  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.สวท.บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.word
สวท.บว.1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา.PDF


2.สวท.บว.2 แบบขออนุมัติสอบโครงร่างและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง 3 บท.Word
สวท.บว.2 แบบขออนุมัติสอบโครงร่างและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่าง 3 บท.PDF


3.สวท.บว.3 แบบขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 5 บท.Word
สวท.บว.3 แบบขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ 5 บท.PDF


4.สวท.บว.4แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา.Word
สวท.บว.4แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา.PDF


5.สวท.บว.5 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ.Word
สวท.บว.5 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบ.PDF


6.สวท.บว.6 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา.Word
สวท.บว.6 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา.PDF


7.สวท.บว.7 แบบฟอร์มการรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา.Word
สวท.บว.7 แบบฟอร์มการรับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา.PDF


8.สวท.บว.8 แบบฟอร์มขอส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์.Word
สวท.บว.8 แบบฟอร์มขอส่งโครงร่างฉบับสมบูรณ์.PDF


9.สวท.บว.9 แบบขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัย.Word
สวท.บว.9 แบบขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัย.PDF


10.สวท.บว.10 แบบขอหนังสือลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย.Word
สวท.บว.10 แบบขอหนังสือลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย.PDF


11.สวท.บว.11 แบบขอหนังสือขอข้อมูลการทำวิจัย.Word
สวท.บว.11 แบบขอหนังสือขอข้อมูลการทำวิจัย.PDF


12.สวท.บว.12 แบบขออนุมัติสอบประมวลความรู้.Word
สวท.บว.12 แบบขออนุมัติสอบประมวลความรู้.PDF


13.สวท.บว.13 แบบขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) .Word
สวท.บว.13 แบบขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) .PDF


14.สวท.บว.14 แบบขอลาพักการเรียน / ขอรักษาสภาพ.Word
สวท.บว.14 แบบขอลาพักการเรียน / ขอรักษาสภาพ.PDF


15.สวท.บว.15 แบบขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต.Word
สวท.บว.15 แบบขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต.PDF


16.สวท.บว.16 แบบคำร้องทั่วไป.Word
สวท.บว.16 แบบคำร้องทั่วไป.PDF


17.สวท.บว.17 แบบตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์.Word
สวท.บว.17 แบบตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์.PDF


18.สวท.บว.18 แบบขอตรวจการคัดลอกวรรณกรรม  (Plagiarism) .Word 
สวท.บว.18 แบบขอตรวจการคัดลอกวรรณกรรม  (Plagiarism).PDF 


19.สวท.บว.19 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉับบสมบูรณ์.Word
สวท.บว.19 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ฉับบสมบูรณ์.PDF