งานบริการนักศึกษา

แบบฟอร์ม
ใบลานักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
บันทึกข้อความ : ขอลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
บันทึกข้อความ : ขอลงทะเบียนเรียนเกินกำหนดเป็นกรณีพิเศษ
บันทึกข้อความ : แบบฟอร์มเทียบโอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ
บันทึกข้อความ : บันทึกข้อความทั่วไป
บันทึกข้อความ : ขออนุญาตเลื่อนสอบ
แบบคำร้องขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษา                                                                                                                แบบฟอร์มขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การลงทะเบียนสอบ Exit-Exam
-วิดีโอขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Exit-Exam Click
-ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการสอบ Exit-Exam Click

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการเสนอชื่อสถานประกอบการ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มใบสมัครงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ดาวน์โหลด
ปฏิทินฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบตอบรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง ดาวน์โหลด
เคล็ดลับการสมัครงานให้ได้งานจาก Jop Top Gun ดาวน์โหลด
วิธีเขียน Resume ยังไงให้ปัง จบใหม่ก็ได้งาน ดาวน์โหลด

สหกิจศึกษา
แบบฟอร์มใบสมัครสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรับรองสถานประกอบการสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ดาวน์โหลด
ตัวอย่างใบสมัครสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด
ตัวอย่างเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารกู้ยืม กยศ./กรอ.
1.แนวทางปฏิบัติเรื่องการเก็บชั่วโมงจิตอาสาและการนับชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
2.เอกสารสำหรับยื่นขอรับทุนโครงการซะกาต เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
3.เอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ย้ายสถานศึกษา (นักศึกษาใหม่)
– แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เอกสารชุดขาว กยศ.101-1 ถึง 101-4) ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มภายถ่ายที่อยู่อาศัย / แผนผังที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กรอ.102 ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และผลสัมภาษณ์อนุกรรมการฯ ดาวน์โหลด 
– หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ดาวน์โหลด
4.เอกสารสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา(นักศึกษาเก่า-นักศึกษาปัจจุบัน)
– หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ดาวน์โหลด
– แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมง จิตอาสา 18 ชม. สำหรับผู้กู้ยืม (กยศ. และ กรอ.) ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102 และผลสัมภาษณ์อนุกรรมการฯ ดาวน์โหลดด
– หนังสือรับรองรายได้ กรอ.102 ดาวน์โหลด
– “ตัวอย่างการเขียน” หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102  ดาวน์โหลด
5.แบบฟอร์มการเก็บชั่วโมงของนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– หน้าปก และใบปะหน้า  ดาวน์โหลด
–แบบฟอร์มเก็บชั่วโมงทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ดาวน์โหลด
6.เอกสารทั่วไป
– กยศ.108 (แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืม)  ดาวน์โหลด
– กยศ.204 (แบบรายงานสถานภาพของผู้กู้ยืม)  ดาวน์โหลด
– หนังสือรับรองความประพฤติ  ดาวน์โหลด