ประวัติ

            คณะบริหารธุรกิจจัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในปี 2540 โดยมี รองศาสตราจารย์พสุ สัตถาภรณ์ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำหลักฐาน และดำเนินการต่างๆ จนสำเร็จ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก คณะบริหารธุรกิจมีความมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในภาคใต้ โดยได้ตั้งปณิธานไว้ว่า จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งทางวิชาการในแต่ละสาขาที่ เปิดสอน รวมทั้งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการเรียนรู้ทางวิทยาการ และมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถ ประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัตน์
             เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย โดยสมบูรณ์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงเปิดหลักสูตรการบริหารธุรกิจใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาด ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี โดยในภาคการศึกษาที่1/2540มีนักศึกษา ที่สอบเข้าเรียนได้ทั้งหมด 185 คน
             ต่อมาในปีการศึกษา 2541 คณะได้ขอเปิดหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีทั้งภาคปกติและภาคสมทบใน 3 สาขาวิชาดังกล่าว มีนักศึกษา เพิ่มขึ้นเป็น 900 คน
             ปีการศึกษา 2542 คณะได้ขอเปิดสาขาใหม่อีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการได้ทั้ง 3 สาขาวิชา แต่มหาวิทยาลัย เปิดได้เพียง 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนภาค ปกติ และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี เรียนทั้งภาคปกติ และภาคสมทบต่อมาในปี พ.ศ. 2550 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการขอเปิดสาขา วิชาใหม่อีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2551
             ในปีการศึกษา 2553 คณะบริหารธุรกิจได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 12 หลักสูตร เพื่อเป็นการรองรับการจัดการหลัก สูตร ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้สามารถรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี (4 ปี) ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบได้ โดยมีการปรับปรุงให้เหลือ 6 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการดำเนินการเพื่อเปิดหลัก สูตรใหม่ 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และได้มีการเปิดรับนักศึกษาแล้วในปีการศึกษา 2554
             ในอนาคตคณะบริหารธุรกิจมีแผนที่จะขยายงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สังคมมีความมั่นใจ เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังคงจะปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยกับสภาพปัจจุบัน และ อนาคตในยุคโลกาภิวัตน์ ต่อไป