ขอแสดงความยินดีกับนายปริญธร ทองศิริ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนตัวอย่างแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปีพุทธศักราช 2564 ภายใต้โครงการ เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน คิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศ

แนะแนว HATYAI U สาขาการบัญชี 14-9-2564

แนะแนว HATYAI U สาขาการจัดการ 13-9-2564

แนะแนว HATYAI U สาขาการจัดการ 11-9-2564

โครงการอบรมบรรยายในหัวข้อ "ผลกระทบจากการสูบบุหรี่" 10-9-2564