ห้องประชุม Blue Ocean Hall "ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินในมาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย

แนะแนว HATYAI U สาขาวิชาการบัญชี 1-10-2564

แนะแนว HATYAI U สาขาวิชาการตลาด 28-9-2564

โครงการอบรมบรรยายในหัวข้อ "ผลกระทบจากการสูบบุหรี่" 10-9-2564ผลงานนักศึกษา | ผลงานบุคลากร