Follow Us :   
       ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
          
 
            

ปีการศึกษา 2558ภาคการศึกษา 2/2558 (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)

    7 มกราคม 2559
 • โครงการ HU Big Cleaning plus Health and Heart Day ครั้งที่ 21
   8 มกราคม 2559
 • ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558
   9 มกราคม 2559
 • เปิดภาคการศึกษา (ภาคสมทบ)
   9 - 23 มกราคม 2559
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย-เพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
  ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
   9 - 16 มกราคม 2559
 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
 • นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 100% 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่า)
   9 - 24 มกราคม 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันลงทะเบียนเรียนสาย-เพิ่มรายวิชา 
  และนักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่มรายวิชา  
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  9 - 25 มกราคม 2559
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียนสาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  ผ่านธนาคารฯ (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558) 
 • นักศึกษาชำระค่าเพิ่มรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  ผ่านธนาคารฯ (นักศึกษาเก่า)
  9 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2559
 • นักศึกษาเปลี่ยน Section และอาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการเปลี่ยน Section 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
 • นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 
  (นักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  9 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชากรณีมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต    
  และนักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 
  2/2558 ผ่านระบบ eService (นักศึกษาเก่า)
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชากรณีไม่มีมีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต
  และนักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ 
  2/2558 ผ่านระบบ eService (นักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  11 มกราคม 2559
 • เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558 (ภาคปกติ)
  14 มกราคม 2559
 • โครงการปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคการศึกษา 2/2558
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  (สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ/สาขา)
  17 - 25 มกราคม 2559
 • นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 60%
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่า)
  23 มกราคม 2559
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2558
 • นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 40% 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558  ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่า)
  27 มกราคม - 7 พฤษภาคม 2559
 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  27 มกราคม 11 พฤษภาคม 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  27 มกราคม 19 พฤษภาคม 2559
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  1 กุมภาพันธ์ 2559
 • กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 
  ต่อสำนักวิชาการ
  3 กุมภาพันธ์ - 6 เมษายน 2559
 • นักศึกษาถอนรายวิชา บันทึก W และไม่มีสิทธิขอคืนค่าหน่วยกิต 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  3 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึก W 
  และนักศึกษาตรวจผลการถอนรายวิชา บันทึก W  
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  16 มีนาคม 2559
 • โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ครั้งที่ 14
  17 มีนาคม 2559
 • ซ้อมย่อย พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 16
  18 มีนาคม 2559
 • ซ้อมใหญ่ พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 16
  20 มีนาคม 2559
 • พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 16
  30 มีนาคม - 3 เมษายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
  1 -30 เมษายน 2559
 • โครงการกีฬามะหาดเกมส์
  4 เมษายน 2559
 • กำหนดส่งข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558 ต่อสำนักวิชาการ
  8 เมษายน 2559
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา บันทึก W 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  11 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558
  30 เมษายน 2559
 • ประกาศรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
  1 - 15 พฤษภาคม 2559
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  1 - 16 พฤษภาคม 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  1 - 17 พฤษภาคม 2559
 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  ผ่านธนาคารฯ (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  2 - 22 พฤษภาคม 2559
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ e-Service
  (ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
  6 พฤษภาคม 2559
 • โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  11 - 21 พฤษภาคม 2559
 • สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
  23 พฤษภาคม 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
  ผ่านระบบ e-Service
  24 พฤษภาคม 2559
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 ภาคการศึกษา 2/2558
  24 - 25 พฤษภาคม 2559
 • กำหนดการนำเสนอผลการสอบปลายภาคประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
  ของคณะ/สาขาวิชา ต่อคณบดี
   25 - 26 พฤษภาคม 2559
 • บันทึกผลการศึกษา หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข
  26 พฤษภาคม 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาตรวจทานผลการสอบ (เกรด) กรณีคณะกรรมการฯ แก้ไข  
 • อาจารย์ส่งมคอ. 3และ/หรือ มคอ.4 และ/หรือ Course Syllabus
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ต่อคณบดี
  (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา)
  27 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
  ผ่านระบบ e-Service
  27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่านระบบ eService
  (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) รอบ 2
  27,30 - 31 พ.ค ถึง 1 - 2 มิ.ย. 2559
 • วันหยุดปิดภาคบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
  1 มิถุนายน 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาตรวจทานผลการศึกษา (เกรด) กรณีกรรมการฯ แก้ไข
  4 มิถุนายน 2559
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 (ภาคสมทบ)
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
  4 - 12 มิถุนายน 2559
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสาย-เพิ่มรายวิชา และเปลี่ยน Section  
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
 • นักศึกษาถอนรายวิชา และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558  ผ่านระบบ e-Service
  (นักศึกษาใหม่ ปี 2558)
 • นักศึกษาถอนรายวิชา มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 40%
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558  ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่า)
  4 - 13 มิถุนายน 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันลงทะเบียนเรียนสาย-เพิ่มรายวิชา เปลี่ยน Section
  และถอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
 • นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม ถอนรายวิชา
  และเปลี่ยน Section ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  4 - 14 มิถุนายน 2559
 • นักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสาย ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
 • ผ่านธนาคารฯ (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
 • นักศึกษาชำระเงินค่าเพิ่มรายวิชา ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 
  ผ่านธนาคารฯ (กรณีนักศึกษาเก่า)
  6 มิถุนายน 2559
 • เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 (ภาคปกติ)
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา) 
  13 มิถุนายน 2559
 • ส่งข้อสอบกลางภาคภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ต่อสำนักวิชาการ
  13 มิถุนายน -12 กรกฎาคม 2559
 • นักศึกษาถอนรายวิชา บันทึก W และไม่มีสิทธิ์ขอคืนค่าหน่วยกิต 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  13 มิถุนายน -14 กรกฎาคม 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการถอนรายวิชา บันทึก W 
  และนักศึกษาตรวจผลการถอนรายวิชา บันทึก W 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  19 มิถุนายน 2559
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาที่ 2/2558
  20 มิถุนายน 2559
 • ส่งข้อสอบปลายภาคภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ต่อสำนักวิชาการ
  21 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2559
 • นักศึกษาขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  21 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service
  21 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2559
 • นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมการขอจบการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  27 -30 มิถุนายน 2559
 • ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการพิจารณาข้อสอบปลายภาค
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  2 - 5 กรกฎาคม 2559
 • สอบกลางภาคประจำภาคการศึกษฤดูร้อน/2558
  (ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา)
  5 - 20 กรกฎาคม 2559
 • นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่1/2559 
  ผ่านระบบ e-Service (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  5 - 22 กรกฎาคม 2559
 • อาจารย์ที่ปรึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียน และนักศึกษาตรวจสอบผล
  การลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
  ผ่านระบบ e-Service(นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  5 - 24 กรกฎาคม 2559
 • นักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559  
  ณ ธนาคารฯ (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  12 กรกฎาคม 2559
 • วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา บันทึก W และไม่มีสิทธิขอคืนค่าหน่วยกิต
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  18 -26 กรกฎาคม 2559
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประจำภาคฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  27 - 28,30 - 31 กรกฎาคม 2559
 • สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  (ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี)
  28 กรกฎาคม 2559
 • อาจารย์ประจำวิชาบันทึกผลการสอบปลายภาค 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558  ผ่านระบบ e-Service
  29 กรกฎาคม 2559
 • กำหนดการนำเสนอผลการสอบปลายภาค การศึกษาฤดูร้อน/2558   
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ของคณะ/สาขาต่อคณบดี
  29 - 30 กรกฎาคม 2559
 • บันทึกผลการศึกษา หลังจากผ่านคณะกรรมการฯ กรณีมีแก้ไข
  31 กรกฎาคม 2559
 • อาจารย์บันทึกผลสอบ ผ่านระบบ e-Service ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  1 - 2 สิงหาคม 2559
 • กำหนดการนำส่งผลการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  3 สิงหาคม 2559
 • อาจารย์ประจำวิชา ตรวจทานผลการสอบ (เกรด) 
  ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 กรณีมีแก้ไข
  4 สิงหาคม 2559
 • ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 
  ผ่านระบบ e-Service
  4 - 8 สิงหาคม 2559
 • นักศึกษาประเมินตนเอง อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 ผ่านระบบ e-Service 
  (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) รอบ 2 
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
  15 สิงหาคม 2559
 • ประชุมพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558 
  (สำนักทะเบียนและประมวลผลร่วมกับคณะ/สาขา)
  21 สิงหาคม 2559
 • วันสุดท้ายของการแก้ค่าระดับ I ภาคการศึกษาฤดูร้อน/2558
  (นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ปี 2558)
   

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University