Follow Us :   
 
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
    

          เพื่อให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอน และการวัดผลการศึุกษาในคณะบริหารธุรกิจได้มาตรฐาน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณารับรองมาตรฐานและการพิจารณาการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการประจำคณะบริหารธุรกิจ ดังราย
ชื่อต่อไปนี้

          ให้คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้
1.

พิจารณาให้คำแนะนำและให้ความเห็นชอบการออกข้อสอบการออกข้อสอบ รายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบปลายภาคการศึกษา
ทั้งนี้เพื่อให้ข้อสอบเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการออกข้อสอบ
2.
พิจารณาตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน (เกรด) ในแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
3.

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแต่งตำรา การเขียนบทความและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ
ที่เห็นสมควร


    รายชื่อคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ
  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
  วุฒิการศึกษา : บธ.ด.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อาคม ใจแก้ว
  วุฒิการศึกษา : พบ.ด.(การบริหารการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล
  วุฒิการศึกษา : Doctor of Engineering (Information Technology) Nagoya University.
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ
  วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Information and Mechanical System Engineering),
                      University of Yamanashi , Japan
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ อำพร วิริยโกศล
  วุฒิการศึกษา : MBA (Business Administration) Central State University.
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
  วุฒิการศึกษา : Doctor philosophy in management .Adamson University, Philippines.
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการ
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์  ปานมณี
  วุฒิการศึกษา :
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรษมน บุษบงษ์
  วุฒิการศึกษา : บช.ม. (การบัญชีทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการบัญชี
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ สมจิตร  ล้วนจำเริญ
  วุฒิการศึกษา : พณ.ม. (การตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการตลาด
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม
   
  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ศศิวิมล สุขบท
  วุฒิการศึกษา : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการตลาด
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพล  ชูสวัสดิ์
  วุฒิการศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมเหมืองแร่) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  รัตนวิไล
  วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Mechanical Engineering) University of Colorado, Boulder, USA.
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น  สังขพงศ์
  วุฒิการศึกษา :
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท (หญิง) ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล
  วุฒิการศึกษา : Ph.D. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม  ชื่อ-สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
  วุฒิการศึกษา : Ph.D. การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยควีนแลนด์
  ตำแหน่ง : คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
  ประวัติการศึกษา : รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University