Follow Us :   
     Executive


     คณะผู้บริหาร

.......................................................................................................................................................................................

                                                                                   

                                                                                 ดร.สิริลักษณ์ ทองพูน
                                                                                          คณบดี
     หัวหน้าสาขา


อาจารย์จุฑามาศ พรหมมนตรี
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ     รองหัวหน้าสาขา
 
อาจารยนธี เหมมันต์
รองหัวหน้าสาขาวิชาการบัญช
      


      ผู้จัดการศูนย์
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
ผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจอาจารย์ธนากร พฤกษ์รัตนนภา
ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ


 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University