Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด


ชื่อ-สกุล    ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
ตำแหน่ง    คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
สังกัด
        คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร    074-200300 ต่อ 618
e-Mail       khanungnit@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
-การจัดการตลาด
-การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
-การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยว
-การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาเอก
D.B.A.
Doctor of Business Administration
Universiti Sains Malaysia
2555
ปริญญาโท
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2545
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การเงินการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2538

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณบดี
2546-ปัจจุบัน


  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ
- อาจารย์ประจำศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา
2543-2546
  บริษัท ไลท์เทคโปรดักส์อินดัสเตรียส จำกัด หัวหน้าฝ่ายการเงิน
2542-2542
  บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์นครธน เจ้าหน้าที่รับฝากเงิน (Teller)
2539-2542
  บมจ.ธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ
2538-2539
  บริษัท แหลมทองเศรษฐการ จำกัด เจ้าหน้าที่การเงิน

ผลงานทางวิชาการ
......................................................................................................................................................................................
งานวิจัย

พ.ศ.2563  การยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบ

พ.ศ.2563  การจัดการความรู้การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พ.ศ.2560  การศึกษาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ

พ.ศ. 2559 ความคาดหวังของนายจ้างธุรกิจค้าปลีกต่อผลการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ.2559  พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของเยาวชน  5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พ.ศ.2559 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านควนปอม จังหวัดพัทลุง

พ.ศ. 2558 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

พ.ศ.2555  การศึกษาช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้าในตำบลปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

ผลงานอื่น ๆ ด้านวิจัย
-ผลงานวิจัยได้รับลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรม จากโปรแกรมการจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว และ แอปพลิเคชัน “มาตะเมืองลุง”
-ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Council of Thailand 2019) ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562
-ได้รับรางวัลดีมากจากงานนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 6 (Hatyai Inno-Q Day 2019)

บทความวิชาการ

ทัศนีย์ ประธาน คนึงนิจต์ หนูเช็ก สุวัจนี เพชรรัตน์ และพรทิพย์ เสี้ยมหาญ. (2562) ศึกษาอิทธิพลพฤติกรรม
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ และจิตลักษณะของกลุ่มเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 140-167

คนึงนิจต์ หนูเช็ก ทัศนีย์ ประธาน สุวัจนี เพชรรัตน์ และพรทิพย์ เสี้ยมหาญ. (2561). การจัดการสินค้าและ
บริการในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต, วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, ปีที่ 5 ฉบับที่ 2, หน้าที่ 131-153.

คนึงนิจต์ หนูเช็ก (2560). สหกิจศึกษากับการพัฒนาผู้เรียนสู่บัณฑิตพร้อมใช้ในยุคไทยแลนด์ 4.0. วันสหกิจ
ศึกษาไทย ครั้งที่ 8.

ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์, อุมาวรรณ วาทกิจ, พงศ์ศรัณย์ พลศรีเลิศ และคนึงนิจต์ หนูเช็ก (2560). รูปแบบปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของผู้ซื้อสิทธิแฟรนไชส์ ในธุรกิจแฟรนไชส์ไทยประเภทอาหาร. วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 1-16.

ทัศนีย์ ประธาน สุวัจนี เพชรรัตน์ พรทิพย์ เสี้ยมหาญ คนึงนิจต์ หนูเช็ก และสุพรรณี หมาดยุโส๊ะ (2560).
ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี และ คนึงนิจต์ หนูเช็ก (2559) การศึกษาโมเดลความต้องการสารสนเทศบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่:บริบทของการนวด-สปาบำบัดโรค. วารสารวิทยาการจัดการ, ปีที่ 2 ฉบับที่ 3, หน้าที่ 16-41.

คนึงนิจต์ หนูเช็ก (2550). ระบบสหกิจศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์. วารสารหาดใหญ่วิชาการ,
ปีที่5 ฉบับที่ 1, หน้าที่ 63-73.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

Hnuchek, K. and Trakulmaykee, N. (2558). The Importance of Perceived Franchisor Support

Toward Franchisee Satisfaction. Journal of Management Science, 2(2), 48-64.

Thongpoon, S., Wangbenmad, C., Nhunchek, K., Thongpoon, K., Boonrotpong, B. and  Prommontree, J. (2018). A Market Expansion Approach for “Thipawan Cereal Drinks” by Ban Khuan-Pom’s Brown Rice Community Enterprise, Phatthalung Province. Journal of Community Development Research, 11 (3), 56-64.

Trakulmaykee, N., Trakulmaykee, Y., & Hnuchek, K. (2014). Statistical analysis: Improvement of  
technology acceptance model in mobile tourist guide context.Paper presented at the 6th International Conference on Information Management and Engineering, Paris, France.

Hnucheck, K., Ismail, I., & Haron., H. (2013). Franchisors' Relationship Marketing and perceived
Franchisor support on Franchisors' Performance: A case of franchise Food and Beverage in Thailand. Journal of Economics, Business and Management, 1(1), 117 - 122.

Hnucheck, K., Ismail, I., & Haron., H. (2013). The Influence of Perceived Franchisor Support toward Franchisee Satisfaction in the Food and Beverage Industry in Thailand. Asia Pacific Journal of Management & Entrepreneurship Research (APJMER) , 2(1), 1 - 25.

Hnuchek, K., Ismail, I., & Haron., H. (2012). The effect of social Responsibility on Franchisee
Satisfaction A case study of Food and Beverage Industry in Thailand. National Research & Innovation Conference for Graduate Students in Social Sciences.

ประวัติด้านสหกิจศึกษา

-ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 8 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่
-เป็น 1 ใน 5 ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยในการสนับสนุนทุนให้เข้าร่วมประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลก World Conference on Cooperative & Work – Integrated Education ครั้งที่ 19 “Towards a New Stage of Cooperative & Work- Integrated Education for Innovative Minds with Global Competency” ณ Kyoto Sangyo University  ประเทศญี่ปุ่น
-วิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
-วิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสหกิจศึกษาสำหรับการนิเทศงานสหกิจศึกษาให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
-วิทยากรบรรยายโครงการ “การนิเทศนิสิตสหกิจศึกษาอย่างมีคุณภาพ” ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
-เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในการเป็นคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือกับสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ PDSF สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม
-เป็นตัวแทนคณะทำงานสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง ร่วมเขียนร่างโครงการสหกิจศึกษาพบสถานประกอบการให้กับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
-วิทยากรประจำกลุ่มในการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
-วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
-ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”
-ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพท่อเสริมประสิทธิภาพการจัดการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1
-ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” รุ่นที่ 1


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University