Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
         ชื่อ-สกุล  อาจารย์สิริกาญจน์  สีดำ
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
สังกัด
      สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 612
e-Mail    sirikan@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- การจัดการการค้าส่งและค้าปลีก
- พฤติกรรมผู้บริโภค

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2541
ปริญญาตรี
ศศ.บ.
วัตนธรรมศึกษา
สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
2536

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2543-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2543
  เทศบาลตำบาลนาโยงเหนือ
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
2541-2542
  สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช
อาจารย์พิเศษ
2537-2539
  สำนักงานผังเมืองนครศรีฯ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
งานวิจัย     

1)

  การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิกกลุ่มดอกไม้ใบยางหูแร่
  ของ ต.ทุ่งตำเสา  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2)
  ผลกระทบของการขยายตัวของดิสเคาน์สโตร์ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
3)
  รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาพญาบังสา จังหวัดสตูล โดยชุมชนมีส่วนร่วม สกอ.
4)
  การพัฒนาการตลาดผ้าทอนาหมื่นศรี.อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 2562
5)
  ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชห่วย) ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6)
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนทุ่งครก หมู่ที่5 ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
7)
ความพร้อมของปัจจัยในการพัฒนาและการเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขันของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

1)

  การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 2 Hatyai Symposium 2012 เรื่อง ผลกระทบของการขายตัวของดิสเคาน์สโตร์
  ที่มีต่อร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
2)

  การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 3 Hatyai Symposium 2013 เรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
  พอเพียงของสมาชิกกลุ่มดอกไม้ใบยางหูแร่ ของ ต.ทุ่งตำเสา  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


          


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University