Follow Us :   
สาขาวิชาการบัญชี
        

ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ปล้องอ่อน
ตำแหน่ง   หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 624 
e-Mail    kanjana@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- การบัญชีการเงิน
- การบัญชีเพื่อการจัดการ
- การใช้โปรแกรมสำเร็จทางการบัญชี

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2552
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การบัญชี
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2544

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2553 – ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2548 - 2553
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่บัญชี
2544 - 2548
  บริษัท ไมด้า เอ็สเซ็ท จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บัญชี

ผลงานด้านวิจัย

ปี 2560 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการปลูกข้าวเล็บนกปัตตานีของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง

ผลงานทางวิชาการ
....................................................................................................................................................................................... 
   กาญจนา ปล้องอ่อน. (๒๕๖๑). การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการปลูกข้าวเล็บนกปัตตานีของเกษตรกร จังหวัดพัทลุง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ปีที่ ๑๔ (๒) : กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑.

 


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University