Follow Us :   
สาขาวิชาการบัญชี
        

ชื่อ-สกุล  อาจารย์ธนพงศ์  วุ่นแสง                
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและบริการวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 629
e-Mail    thanapong@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
-การบัญชีบริหารและการเงิน

-การจัดการตลาด การตลาดออนไลน์

-การจัดการภาษีอากร

-การจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจ

การศึกษา

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
สาขาการบัญชี
บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2561
ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2554
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2544
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2535

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2561-ปัจจุบัน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2548-ปัจจุบัน
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบัญชี
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2547-2548
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2546-2547
บริษัท ทัซ มีเดีย จํากัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2545-2546
ธ. ยูไนเต็ดโอเวอร์ซีส์ บีไอบีเอฟ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2537-2545
ธ. ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงค์กิ้ง จำกัด
พนักงานบัญชี
2535-2537
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานบัญชีสาขา

ผลงานด้านวิจัย

ปี 2562 คุลยา ศรีโยม, ศรีวรรณ ขําตรี, ฟาริดา ซาซา และ ธนพงศ์ วุ่นแสง (2562). การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสําหรับโรงงานถ่านอัดแท่งไร้ควัน, การประชุมวิชาการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 (ITECH CON2019). มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง. หน้าที่ 75-79

ปี 2561 ดวงฤดี อุทัยหอม, ธนพงศ์ วุ่นแสง และคณะ. (2561). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนทุ่งครก หมู่ที่ 5 ตําบลแค อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.การประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. หน้าที่ 86-105.

ปี 2561 ชุติมา หวังเบ็ญหมัด, ธนพงศ์ วุ่นแสง และคณะ. (2561). การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโครงการ OTOP นวัตวิถี. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. หน้าที่ 67-77

ปี2557 ธนพงศ์ วุ่นแสง และคณะ. ( 2557). การวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบน้ำตาลโตนดกลุ่มสตรีบ้านชะแม ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา. การประชุม วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. หน้าที่ 1322-1328.

ปี2557 ธนพงศ์ วุ่นแสงและจุฑามาศ นินทศรี. (2557). พฤติกรรมการลงทุนและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบการลงทุนของนัก ลงทุนในเขตอําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช. การประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย.หน้าที่ 26-28.

ปี2549 ธนพงศ์ วุ่นแสง. (2549). การบริหารความเสี่ยง : ความท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่.วารสารหาดใหญ่วิชาการ. หน้าที่ 81-89
.......................................................................................................................................................................................
ประวัติการเป็นที่ปรึกษา

ปี
ชื่อโครงการ
หน่วยงาน
2563
โครงการให้คําปรึกษาแนะนําการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้าน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่11กระทรวงอุตสาหกรรม
2563 โครงการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาสู่สากล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่11กระทรวงอุตสาหกรรม
2563 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี2563 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) , มหาวิทยาลัย ศิลปากร
2563 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีปี 2563 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
2562 โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าประชารัฐ เพื่อตลาดออนไลน์ สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
2562 โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) ปี2562 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) , สถาบันพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
2561 โครงการพัฒนาผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมดิจิตอล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 โครงการ ยกระดับดาวเด่นเอสเอ็มอีไทย ( DIP STARs) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 โครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัด สงขลา สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/Regular Level) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2561 สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) หน่วยร่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2560 โครงการยกระดับดาวเด่นเอสเอ็มอีไทย ( DIP STARs) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 โครงการส่งเสริมผลิตภาพและสุขภาวะองค์กร เอส เอ็มอีไทย (SHAP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2559 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2559 โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ด้านวิทยากร

ปี
หัวข้อที่บรรยาย
หน่วยงาน
2563 การวิเคราะห์ธุรกิจ (SWOT Analysis) และการ จัดทําตลาดออนไลน์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2563 ความรู้ด้านการจัดทําบัญชีครัวเรือน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2563 ระบบบัญชีเดี่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
2563 สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าทางการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์จังหวัดสงขลา
2563 การเขียนแผนธุรกิจและ Business Model Canvas วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัด สงขลา
2563 ธุรกิจคนรุ่นใหม่ New Gen/New Startup ศูนย์แนะแนวจังหวัดปัตตานี จังหวัด ปัตตานี
2563 ธุรกิจคนรุ่นใหม่ New Gen/New Startup ศูนย์แนะแนวจังหวัดปัตตานี จังหวัด นราธิวาส
2563 ความรู้ด้านการบริหารการเงินและบัญชี สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
2562 การตลาดออนไลน์ สํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
2562 การสร้างเครือข่าย Coaching & Business Network มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัด สงขลา
2562 การวางแผนทางการเงินสําหรับธุรกิจ (Business Financial Planning) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หาดใหญ่, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 11 กระทรวงอุตสาหกรรม
2561 การให้ความรู้ในการดําเนินงาน Startup และการจัดทําตลาดออนไลน์ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University