Follow Us :   
         ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารุณี ธรรมเจริญศักดิ์                
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 624-625
e-Mail    varunee@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- บัญชีต้นทุน
- วางระบบบัญชี
- บัญชีภาษีอากร
- บัญชีการเงิน

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
หลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจขนาดย่อม
หลักสูตรที่ปรึกษาธุรกิจขนาดย่อม
หลักสูตรที่ปรึกษากรมฯ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
2550
ปริญญาโท
บธ.ม (การบัญชี)
การบัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2538
ปริญญาตรี
บช.บ (การบัญชีต้นทุน)
การบัญชีต้นทุน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2534

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
  บริษัทโอสถสภาเต็กเฮงหยู จำกัด    กรุงเทพฯ
พนักงานบัญชีต้นทุน  
    บริษัท โมเดรินท์ทอย จำกัด ในเครือบริษัทไรมอนแลนด์ จำกัด    กรุงเทพฯ
หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน 
    (ส่วนกลางสำนักงานใหญ่)บริษัทเครือเจริญโภตภัณฑ์  จำกัด   กรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
    บริษัท BDO Richfield  (Audit Frim)  Certified Public Accountants and   Consutants   กรุงเทพฯ

                      MCS Consultant    

    บริษัทเจริญนครธนายนต์ จำกัด (ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์)   กรุงเทพฯ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร 
    สถาบันราชภัฎสงขลา
อาจารย์พิเศษ
    มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ  และวิทยากรของสำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ
    ธุรกิจส่วนตัว
รับวางระบบบัญชี (อาชีพอิสระ)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษาธุรกิจขนาดย่อม  และวิทยากรประจำ

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................

งานวิจัย

1)
  การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด ของน้ำตาลมะพร้าวผงประวัติการเป็นที่ปรึกษา

1)
  ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2)
  สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3)
  ผู้ประกอบการหลายบริษัทในจังหวัดสงขลา
4)
  ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 สงขลา
5)

  ผู้ประกอบการนิติบุคคลตามโ๕รงการ UBI ของ สกอ. (โครงการสนับสนุนหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
  ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
6)

  ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ที่มีศักยภาพไปสู่ SME (Top OTOP to be SMEs)
  ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ประวัติการเป็นวิทยากร

1)
  บรรยายทางการบัญชีและภาษีอากร ในการจัดสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2)
  บรรยายให้ความรู้ทางการบัญชีแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม  ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 น้ำน้อย จังหวัดสงขลา
3)

  ให้คำปรึกษา  ตอบคำถาม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม  ตามโครงการ คลินิก SMEs
  ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ที่จัดประมาณปีละ 1 ครั้ง
4)

  บรรยายให้ความรู้ทางบัญชี ภาษีอากร และบัญชีต้นทุน แก่หน่วยงานของบ้านบ่มเพาะ 
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ( NEC )
5)

  บรรยายให้ความรู้ทางบัญชี  ภาษีอากร  และบัญชีต้นทุน แก่หน่วยงานของหอการค้า 
  จังหวัดสงขลา  หาดใหญ่  สำหรับผู้ประกอบการใหม่ ( NEC  ) 
6)


  บรรยายให้ความรู้ทางด้านต้นทุน  ในหัวข้อ การลดต้นทุน เพื่อการปรับตัวเข้าสู่การเป็นเขตการค้าเสรี ( FTA ประเทศไทย )
  ของหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้จัดการโรงงาน หัวหน้าสายการผลิต  และพนักงานบัญชีต้นทุน
  สำหรับกิจการที่อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมจังหวัด
7)

  บรรยายการจัดทำระบบบัญชี  การวางระบบบัญชี  สำหรับกิจการ ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะทำ การวางระบบ 
  ระบบบัญชีต้นทุน  ฯลฯ 
8)
  บรรยายให้ความรู้ทางด้านการจัดทำงบประมาณ สำหรับ บริษัท กรีนรีเวอร์วู้ด แอนด์ ลัมเบอร์ แมนูเฟคเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
9)
  บรรยายให้กับผู้ประกอบการตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ของโครงการส่วน UBI ของ สกอ.
10)

  บรรยายเรื่องของมาตรฐานทางการบัญชีรูปแบบใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้กับ
  นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา
11)
  เป็นวิทยากรกลุ่มให้กับเครือข่ายสหกิจศึกษาตอนล่าง


                                     


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University