Follow Us :   
สาขาวิชาการจัดการ
         ชื่อ-สกุล  อาจารย์วรรณะ วิจิตร
ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 388
e-Mail    Wanna_wi@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
-  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม.
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
2555
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2549

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2556
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  อาจจารย์ประจำ
2555
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและฝึกงาน

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติและนานาชาติ

-
  การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่


รางวัลหรือทุนการศึกษา

-
  ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University