Follow Us :   
สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
        

ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ  พรหมมนตรี
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 628
e-Mail     jutamas@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
-การจัดการคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต

-การจัดการโซ่อุปทาน

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
วศ.ม.
การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551
ปริญญาตรี
วท.บ.
เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2543

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2562-ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
2552-2561
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2550-2552

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

รองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
2550-2552
Mercator Medical (Thailand) Ltd   
Document Control
2547-2549
B- Care industries Co., Ltd        
Document Control
2543-2546
Omnigrace (Thailand) Co., Ltd
Process and Procedure Auditor

งานวิจัย

-ศึกษารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของผู้ประกอบการค้าส่งผัก ผลไม้    
 ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.2555
-ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปและ FMEA. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2558
-ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าด้วยแนวคิดการปรับปรุงงาน: กรณีศึกษา บริษัทขนส่ง ภาคใต้รูป แหล่งทุน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 2560
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของ วิสาหกิจชุมชนข้าวซ้อมมือบ้านควนปอม จังหวัดพัทลุง (1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)   แหล่งทุน สกว              
-นวัตกรรมการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าจากเส้นใยสับปะสดสู่การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขันระดับประเทศ  หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) 2563     

 

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษา

-การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับหมู่บ้านอุตาสหกรรมสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน .2564. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-ปลาส้มปักษ์ใต้แม่เกวด.โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี จังหวัด (SME Provincial Champions).2562. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

-บริษัท เทพไทย โปรดคัท์  จำกัด .โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป.2561. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-บริษัท หาดใหญ่เบสท์เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.2560. (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) การให้คำปรึกษา แนะนำเชิงลึกด้านพัฒนาและยกระดับผลิตภาพการผลิตและการบริหารจัดการอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เข้าสู่ Industry 4.0.

-บริษัท ซีแอนด์พี ฟู๊ดส์ จำกัด (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม : โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP Stars) ให้คำปรึกษาเรื่อง กระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดปริมาณของเสีย.

-รองเดชการยาง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม:โครงการประเมินและวินิจฉัยสถานประกอบการ) ให้คำปรึกษาเรื่อง กระบวนการผลิต การเพิ่มยอดขาย การบริหารจัดการองค์กร

-กลุ่มมุกอันดามัน (ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11: โครงการสุดยอด SMEs จังหวัด) ให้คำปรึกษาเรื่อง กระบวนการผลิต การเพิ่มยอดขาย การบริหารจัดการองค์กร

-บริษัท ไทย เซ้าท์เทิร์น ฟู๊ด อินดัสตรี จำกัด ให้คำปรึกษาเรื่อง ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

-กิจการไอศกรีมนมแพะ ให้คำปรึกษาเรื่อง ปรับปรุงผังการผลิต  กระบวนการกรองด้วยผ้าขาวที่ไม่สามารถกรองกากมะพร้าวได้ 100% ตั้งแต่ขั้นตอน การคั้นกะทิ การกรองกะทิก่อนการนำมาผสมกับส่วนผสมทั้งหมดและการกรองหลังการปั่นเพื่อลดปัญหาเนื้อไอศกรีมไมเป็นสีขาวและไม่สามารถจำหน่ายได้.2557.โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

-หจก.ณัฏฐกานต์ เอสเทอร์เทค. (.ผลิตน้ำมันหล่อลื่นใบเลื่อย) ให้คำปรึกษาเรื่องปรับปรุงกระบวนการกรองเพื่อลดปัญหาเขม่าที่จากน้ำมันที่ใช้แล้ว

ผลงานตีพิมพ์

 

จุฑามาศ พรหมมนตรี (2558) ศึกษารูปแบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
ผู้ประกอบการค้าส่งผักผลไม้ ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การประชุม วิชาการระดับชาติ สมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
จุฑามาศ พรหมมนตรี (2559) แนวทางการแก้ไขปัญหาไม้แปรรูปขึ้นราในกระบวนการจัดเก็บ (Reduction of Moldy Lumber in storage process ) ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ“ราชภัฎวิจัย ครั้งที่ 2” ,วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร หน้า 22-24

ผลงานเด่นด้านสังคม 

เป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจชุมชน
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University