Follow Us :   
สาขาวิชาการจัดการ
        

ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  ปราบรัตน์
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
สังกัด
      คณะบริหารธุรกิจ
เบอร์โทร   074-200300 ต่อ 613
e-Mail    somchai@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- พฤติกรรมองค์กร
- การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน
- กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
- การพัฒนาองค์การ
- การจัดอบรมและสัมมนา
- การสั่งการของหัวหน้างานมืออาชีพ
- การจัดการสำนักงานสมัยใหม่


การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ประกาศนียบัตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพคร
วิชาชีพคร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2547
ปริญญาโท
บธ.ม.
การจัดการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2546
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยพายัพ
2543

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ปัจจุบัน
  สาขาวิชาการจัดการ

รองหัวหน้าสาขา

2556 - 2561
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หัวหน้าสาขา
2556 - 2557
  สาขาวิชาการจัดการ
รองหัวหน้าสาขาวิชา
2554 - 2555
  สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2551 - 2553
  สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
2548-2550
  สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
2546-2547
  ห้างหุ้นส่วน ป.ขุนเทียน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
ผลงานวิจัย

1)
  การพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2)
  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการศูนย์สำนักมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3)
  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้นำกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน: ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
4)
  พฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ: กรณีศึกษาโรงแรมไตรตรัง บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
5)

  สภาพและปัญหาในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงาน สังกัดสำนักงานจังหวัด ในเขตภาคใต้
  (อยู่ระหว่างดำเนินการ ใน พ.ศ.2558)
6)

  การศึกษาศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวฮาลาลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
  (อยู่ระหว่างดำเนินการใน พ.ศ.2558)

.......................................................................................................................................................................................

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

1)
  การพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2)
  ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการศูนย์สำนักมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3)
  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้นำกับประสิทธิผลการทำงานของพนักงาน: ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
4)
  การรับรู้พลังอำนาจผู้นำของพนักงานภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา
5)
  พฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ: กรณีศึกษาโรงแรมไตรตรัง บีช รีสอร์ท ภูเก็ต

......................................................................................................................................................................................

รางวัลหรือทุนการสื่อสาร

1)
  รางวัลชมเชย ผลงานด้านวิจัย ในงานนวัตกรรมและคคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 3 (Hatyai Inno-Q Day 2013)

.......................................................................................................................................................................................

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University