Follow Us :   
         ชื่อ-สกุล  ดร.สุดาพร   ทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำ, ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
สังกัด
      สาขาวิชาการจัดการ
เบอร์โทร  074-200335
e-Mail    sudaporn@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- การสื่อสารในองค์การ
- ภาวะผู้นำ
- สัมมนาการจัดการ
- การสร้างจิตแห่งการบริการ (Service Mind)การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาเอก
ปริญญาเอก
บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2562
ปริญญาโท
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547
ปริญญาตรี
ศศ.บ.
การจัดการ
สถาบันราชภัฏสงขลา
2542

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

อาจารย์ประจำ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

พ.ศ. 2539
  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2538
  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2537
  โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์   
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

1)

  ผลงานวิจัยเดี่ยว  ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  ที่มีต่อการให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ในอำเภอหาดใหญ่ 
 จังหวัดสงขลา  (ปีการศึกษา 2547)

รางวัลหรือทุนการศึกษา 

1)
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประจำปีพุทธศักราช  2552  บัญชีที่  5  ชั้นที่  5  ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
2)
  รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวินัยและการมาปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา  2551
3)
  รางวัลอาจารย์ประจำศูนย์ / สำนักดีเด่น ประเภทเหรียญทอง ประจำปีการศึกษา  2550
4)
  รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวินัยและการมาปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา  2550
5)
  รางวัลอาจารย์ประจำศูนย์ / สำนักดีเด่น ประเภทเหรียญเงิน ประจำปีการศึกษา  2549
6)
  รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวินัยและการมาปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา  2549
7)
  รางวัลบุคลากรขยัน  (มีสถิติมาสาย  หยุดงานน้อยที่สุด) ประจำปีการศึกษา  2548
8)
  รางวัลบุคลากรขยัน (มีสถิติมาสาย หยุดงานน้อยที่สุด) ประจำปีการศึกษา  2547

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University