Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
         ชื่อ-สกุล  อาจารย์ปทุมวรรณ  ทองตราชู
ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด
สังกัด
      สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร  074-200300 ต่อ 611
e-Mail    patumwan@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์
- การจัดทำแผนการตลาด

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
บธ.ม.
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547
ปริญญาตรี
บธ.บ.
การตลาด
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
2541
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2544

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
2548-ปัจจุบัน
  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำ
2541-2548
  สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
อาจารย์ประจำ (สัญญาจ้าง)

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
งานวิจัย

1)

  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของชุมชน
  ในตำบลดดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2)

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกำหนดราคาแบบชุมชนมีส่วนร่วม  โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  สำหรับผลิตภัณฑ์ดอกไม้ใบยางพาราของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมดอกไม้ใบยางพาราหูแร ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3)
  รูปแบบและแนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาพญาบังสา จังหวัดสตูลโดยชุมชนมีส่วนร่วม
4)
  พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่


          


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University