Follow Us :   
สาขาวิชาการตลาด
         ชื่อ-สกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัจนี   เพชรรัตน์
ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
สังกัด
      สาขาวิชาการตลาด
เบอร์โทร  074200300 ต่อ 611-612
e-Mail    suwatchanee@hu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ
...........................................................................................................................
- การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
- เศรษฐศาสตร์จุลภาค  เศรษฐศาสตร์มหภาค  หลักเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- สถิติธุรกิจ

การศึกษา
......................................................................................................................................................................................

ระดับ
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สำเร็จ
ปริญญาโท
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
ปริญญาตรี
วท.บ.(เศรษฐศาสตร์)
เศรษฐศาสตร์เกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538

ประสบการณ์ในการทำงาน (เรียงจากปัจจุบันไปอดีต)
.......................................................................................................................................................................................

ปี พ.ศ.
สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
1 มิ.ย.2556 - ปัจจุบัน
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
1 มิ.ย.2553 –2556
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองคณบดี
1 ธ.ค.2549 – 1 มิ.ย.2553
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ช่วยคณบดี
1 มิ.ย.2547 – 1 ธ.ค.2549
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
1 ธ.ค.2545 – 1 มิ.ย.2547
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
30 ส.ค. 2545 – 1 ธ.ค.2545
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
25 ต.ค. 2544  – 30 ส.ค. 2545
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อาจารย์ประจำสำนักวิจัยและพัฒนา
พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยนักวิจัย
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2540
ธนาคารเอเชีย จำกัด มหาชน
เจ้าหน้าที่งบประมาณและแผน

ผลงานทางวิชาการ
.......................................................................................................................................................................................
งานวิจัย

1)


  สุวัจนี  เพชรรัตน์ และคณะ. โครงการวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการขององค์การ
  บริหารส่วนตำบล
4 แห่ง ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานการวิจัย. 2549. (ผู้วิจัยหลัก)

2)


  สุวัจนี  เพชรรัตน์ และคณะ.โครงการวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการขององค์การ
  บริหารส่วนตำบล
1 แห่ง ในอำเภอละงู จังหวัดสตูล. รายงานการวิจัย. 2549. (ผู้วิจัยหลัก)

3)  สุวัจนี เพชรรัตน์ และ ธนาวิทย์ บัวฝ้าย. เจตคติของสมาชิกองค์กรการเงินชุมชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
  สถานะเป็นสหกรณ์ในเขตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. รายงานการวิจัย.2545.
  (ผู้วิจัยหลัก)

4)


  ธนาวิทย์ บัวฝ้าย  และ สุวัจนี  เพชรรัตน์. การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคายางพาราแผ่นดิบ
  และน้ำยางสด ณ ตลาดท้องถิ่น จังหวัดสงขลา.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. รายงานการวิจัย. 2546. (ผู้ร่วมวิจัย)

5)


  สุวัจนี เพชรรัตน์. ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล.
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. รายงานการวิจัย. 2547. (ผู้วิจัยหลัก)

6)


  สุวัจนี เพชรรัตน์  ประทุมวรรณ ทองตราชู  และสวย  หลักเมือง.   พฤติกรรมการบริโภคสื่อ
  ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
รายงานการวิจัย. 2552. (ผู้วิจัยหลัก)

7)


  สุวัจนี เพชรรัตน์  ประทุมวรรณ ทองตราชู  และสวย  หลักเมือง. พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการ
  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
รายงานการวิจัย. 2552. (ผู้วิจัยหลัก)

8)
  สุวัจนี  เพชรรัตน์  และปาริฉัตร พรหมนุกูล. การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อกำหนดนโยบายโซ่อุปทาน
  ชุมชนของสหกรณ์กองทุน
สวนยางโดยการมีส่วนร่วม  :  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด
  ต.ทุ่งตำเสา  อ.หาดใหญ่     จ.สงขลา
. กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
  เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก เครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง. รายงานการวิจัย. 2555. (ผู้วิจัยหลัก)

9)


  วีระศักดิ์  คงฤทธิ์, สุวัจนี  เพชรรัตน์. พลวัตเศรษฐกิจการผลิตข้าวในภาคใต้ตอนบน. กรุงเทพมหานคร :
  กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และสถาบันคลังสมองของชาติ. รายงานการวิจัย. 2556. (ผู้ร่วมวิจัย)

10)


  ทัศนีย์ ประธาน, สุวัจนี เพชรรัตน์, นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว และณรงค์ฤทธิ์ บริสุทธิ์กุล.   การประเมินผลการดำเนินงาน
  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
.รายงานการวิจัย. 2557. (ผู้ร่วมวิจัย)

11)  รศ.ทัศนีย์  ประธาน  ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก สุวัจนี เพชรรัตน์  พรทิพย์ เสี้ยมหาญ. ศึกษาพฤติกรรม
  การตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของผู้ใช้บริการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพลก็ซ
.
  รายงานการวิจัย. 2558. (ผู้ร่วมวิจัย)

12)   รศ.ทัศนีย์ ประธาน ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก สุวัจนี เพชรรัตน์ พรทิพย์ เสี้ยมหาญ.
   พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
   ด้วยการนำตนเองของเยาวชน 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้. รายงานการวิจัย. 2560. (ผู้ร่วมวิจัย)

13)  ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก รศ.ทัศนีย์ ประธาน ผศ.สุวัจนี เพชรรัตน์ พรทิพย์ เสี้ยมหาญ นางสาวกุลนาถ สิรินาราภัทร
  ความคาดหวังของนายจ้างในธุรกิจค้าปลีกต่อผลการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา
  ระดับอาชีวศึกษา : กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
รายงานการวิจัย. 2561. (ผู้ร่วมวิจัย)

14)  รศ.ทัศนีย์ ประธาน ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก ดร.น้ำทิพย์ ตระกูลเมฆี ผศ.สุวัจนี เพชรรัตน์ พรทิพย์ เสี้ยมหาญ.
  การศึกษาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงเพื่อรองรับ
  นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ.
รายงานการวิจัย. 2561.

บทความวิจัย

1)  สุวัจนี เพชรรัตน์. (2554).ศักยภาพของชุมชนปาล์มพัฒนาในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
. วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,
  ปีที่ 9(1) : 49-57.

2)

  ทัศนีย์ ประธาน  สุวัจนี เพชรรัตน์  นิวัฒน์ สวัสดิ์แก้ว และณรงค์ฤทธิ์ บริสุทธิ์กุล. (2558).   
  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
  ส่วนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557.
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน
  วิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558. หน้า 172-182.

3)


  วีระศักดิ์ คงฤทธิ์  และสุวัจนี เพชรรัตน์. (2559). ต้นทุนการผลิตและวิถีการตลาดข้าวของภาคใต้.
  วารสารหาดใหญ่วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 14(2) : 185-200.

4)


  คุลยา ศรีโยม  และสุวัจนี เพชรรัตน์. (2560). การลดการสูญเสียวัตถุดิบในกระบวนการผ่าป้อน
  วัตถุดิบน้ำมัน.
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 24(1) : 152-165.

5)
  ทัศนีย์ ประธาน สุวัจนี เพชรรัตน์ พรทิพย์ เสี้ยมหาญ คนึงนิจต์ หนูเซ็ก และสุพรรณี หมาดยูโส๊ะ. (2560).
  ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มเยาวชน
  ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้.
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  วันที่ 22 มิถุนายน 2560. หน้า 813-827.

6)
  สุวัจนี เพชรรัตน์  และ ปาริฉัตร พรหมนุกูล. (2560).การพัฒนารูปแบบการให้บริการเพื่อกำหนดนโยบาย
  โซ่อุปทานชุมชนของสหกรณ์กองทุนสวนยางโดยการมีส่วนร่วม : สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้าน
  หูแร่ จำกัด ตำบลทุ่งตำเสา
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
  ปีที่ 13(2) : 227-253.

7)  วีระศักดิ์ คงฤทธิ์  สุวัจนี เพชรรัตน์  และภาสกร ธรรมโชติ. (2560).   
  การวิเคราะห์การเชื่อมโยงราคายางพาราจากโลกสู่เกษตรกรไทย.

  วารสารเทคโนโลยีภาคใต้, ปีที่ 10(2) : 67-76.

8)

  Tasanee Pratan  Patitta Gosalvitra  Hakim Samaae Khanungnit Hnuchek  Suwatchanee Petcharat 
  Porntip Seamhan and Nitiya Sripoon. (2561). Relationship between Psychological Factors,
  Self-Directed Learning and Attitudes towards Social Media of Youths in 5 Southern
  Border Provinces.
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วันที่ 20 กรกฎาคม
  2561. : 1877-1891.

9)  รศ.ทัศนีย์  ประธาน  ดร.คนึงนิจต์ หนูเช็ก  พรทิพย์ เสี้ยมหาญ และสุวัจนี เพชรรัตน์.    
  การจัดการสินค้าและบริการในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทซุปเปอร์มาเก็ต
.
  (2561). วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี,    ปีที่ 5(2) : 131-153.

10)
  คุลยา ศรีโยม   พิเชษฐ์ จันทวี  และผศ.สุวัจนี  เพชรรัตน์. การลดความสูญเสียในกระบวนการ
  ผลิตยางแผ่นรมควันด้วยการวิเคราะห์แผนภูมิการไหล.
(2561). วารสารวิชาการ
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 6(2) : กรกฎาคม – ธันวาคม 2561.   
  (ได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความลงวันที่ 2 กันยายน 2561)


เอกสารตอบรับการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยจากหน่วยงาน

1)

  สำนักงานเกษตรอำเภอหาดใหญ่

2)

  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหูแร่ จำกัด

3)

  บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

 


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 620 โทรสาร 0-7420-0308
©2007 Hatyai University